Akvahub søkjer framtidsretta og handlekraftig havbrukskompetanse!

 

Akvahub sin visjon er å vere ei drivande kraft for ei berekraftig utvikling av havbruksnæringa. Vi tilbyr våre eigarar kompetanse og nettverk innan forsking, utvikling og innovasjon. Ei felles FoU-avdeling på tvers av våre 9 eigarverksemder er ein ressurseffektiv måte å mogleggjere innovasjon i små og mellomstore bedrifter.

Akvahub er i dag involvert i fleire nyskapande prosjekt innanfor ulike områder:

 • Pilotprosjekt for Bulandet Miljøfisk, landbasert oppdrett av laks og aure
 • Robust postsmolt – dokumentering av postsmoltproduksjon i lukka flytande merd
 • Elektrifisering av havbruksnæringa, kartleggingsprosjekt med Multivolt AS
 • Tarelaks, integrert multitrofisk akvakultur i samarbeid med lokale oppdrettarar
 • Kompetanseheving innan ny og miljøvenleg oppdrettsteknologi i samarbeid med NCE Seafood Innovation Cluster
 • Produktutvikling med fokus på miljø og fiskevelferd
 • Møteplassar og nettverkssamlingar med fokus på innovasjon i havbruksnæringa

Vi har to ledige stillingar på tvers av desse prosjekta.

I tilknyting til tareprosjekt treng vi deg som har praktisk erfaring frå havbruk og gjerne frå taredyrking. Du skal også ha ansvar for å koordinere aktiviteten mellom oppdrettarar og forskingsinstitusjon. Rette vedkommande vil også få leiaransvar i prosjektet.

Vidare treng vi kompetanse som kan bidra inn i fleire av dei aktuelle prosjekta våre. Særleg innan elektrifisering, kompetanseheving, og vidareutvikling av Akvahub sine møteplassar. Du vil få ansvar for utvalde prosjekt og du må ha administrative eigenskapar.

Begge stillingane rapporterer til dagleg leiar.

Arbeidsoppgåver:

 • Vere utførande ressurs i eksisterande prosjektportefølje
 • Identifisere utviklingspotensiale hos eigarverksemdene
 • Identifisere nye potensielle eigarverksemder
 • Bidra i prosjektgenerering og bidra til å utvikle prosjektportefølja
 • Organisere, administrere, og gjennomføre utviklingsprosjekt

Kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå prosjektarbeid opp mot forskingsinstitusjonar
 • Erfaring frå prosjektleiing, søknadsskriving og rapportering til verkemiddelapparatet
 • 3-årig høgre utdanning og/eller praksis innan fag som har relevans for dei aktuelle prosjektområda
 • Gode IT-kunnskapar (t.d. Office 365 Word/Excel/Powerpoint)
 • Snakkar og skriv godt norsk og engelsk
 • Førarkort klasse B og disponerer bil

Eigenskapar:

 • Du ser kva som må gjerast, og tek initiativ til at det vert gjort
 • Gode kommunikasjonsevner og ein god lagspelar
 • God relasjonsbyggar
 • Strukturert og handlekraftig
 • Sjølvstendig og effektiv

Vi kan tilby:

 • Ein triveleg, fleksibel og uformell arbeidsdag som sjeldan er lik den førre
 • Mogelegheit til å bidra til vekst og ei meir berekraftig havbruksnæring
 • Deltaking på relevante konferansar, møteplassar og messer
 • Engasjerte eigarverksemder med eit stort nettverk i havbruksnæringa
 • Løn og arbeidsvilkår etter nærare avtale

Arbeidsstad er primært Leirvik i Sogn. Det må påreknast ein del reiseverksemd inkludert turar til kontoret på Marineholmen i Bergen. Ta gjerne kontakt med dagleg leiar Asbjørn D. Løland på mobil +47 970 86 259 for meir informasjon om stillinga.

Søknad med CV kan sendast til asbjorn@akvahub.no innan 29.november 2019.

Share This